Obchodní podmínky

Při naší spolupráci platí tyto obchodní podmínky. pro všechny stejně. Stejná práva i povinnosti pro obě strany.

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Zhotovitel: Miroslav Bartík, IČO: 09806652, Osvobození 1658, 66601, Tišnov, dále jako „Zhotovitel“
 • 1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“
 • 1.3 Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“
 • 1.4 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

II. Vymezení pojmů

 • 2.1 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 • 2.2 VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje/poskytne Objednateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.

III. Objednání služeb – smlouva

 • 3.1 E‑mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za e‑mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.
 • 3.2 Smlouva se uzavírá písemně, nebo elektronicky formou e‑mailu. Telefonické objednávky nepřijímám.
 • 3.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem.
 • 3.4 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.
 • 3.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.
 • 3.7 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
 • 3.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 • 3.9 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.
 • 3.10 Objednatel bere na vědomí, že objednání hostingových služeb a doménového jména musí provádět samostatně a na své náklady a jméno. Případně objednávku vyřídí Zhotovitel jménem a s písemným souhlasem Objednatele.

IV. Podklady pro tvorbu díla

 • 4.1 Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.
 • 4.2 Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím emailu, nebo nahráním na cloudové úložiště Google Drive. A to zejména všechny kontaktní informace pro použití na web, texty, odkazy na sociální sítě, přístupy do webhostingu, do databáze a v případě re-designu webu do administrace webu.
 • 4.3 Fotografie a obrázky dodat v rastrovém formátu bmp, gif, jpg, jpeg, nebo png. V případě loga může být použitý formát svg.
 • 4.4 Textové podklady dodat ve formátech doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny).
 • 4.5 Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

V. Pravidla pro obsah

 • 5.1 Objednatel nesmí provozovat Závadný obsah.
 • 5.2 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
 • 5.3 Zhotovitel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
 • 5.4 Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány Objednavateli.
 • 5.5 Webové stránky nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně.
 • 5.6 Objednatel nesmí v rámci mých služeb šířit počítačové viry.

VI. Práva a povinnosti

 • 6.1 Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.
 • 6.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné podklady a přístupy a to bez zbytečného odkladu.
 • 6.3 Součinnost a dodání veškerých potřebných přístupů.
 • 6.4. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má. Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě.
 • 6.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.
 • 6.6 S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
 • 6.7 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.
 • 6.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.
 • 6.9 Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.
 • 6.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.
 • 6.11 Zhotovitel nenese zodpovědnost za obchodní výsledky Objednatele.

VII. Fakturace a platební podmínky

 • 7.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.
 • 7.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 30 % z celkové předpokládané ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny je Objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.
 • 7.3 Faktury jsou vystavovány se splatností 14 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele v den vystavení.
 • 7.4 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.
 • 7.5 Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.
 • 7.7 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 7 dnů pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.
 • 7.8 Protokolárním převzetím a schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli.
 • 7.9 Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.
 • 7.10 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek případně k jejich odstavení.

VIII. Podmínky dodání a předání díla

 • 8.1 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není Objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.
 • 8.2 V případě, že je webová stránka spuštěna před úplným uhrazením všech závazků Zhotoviteli, má Zhotovitel právo pozastavit webovou stránku a znepřístupnit ji veřejnosti do doby plného splacení všech závazků.
 • 8.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému.
 • 8.4 Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódu, užité grafice a administraci je vyrovnání všech finančních závazků Objednatele.
 • 8.5 Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednavatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.
 • 8.5 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.
 • 8.7 Bude-li Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, je Poskytovatel oprávněn posunout výše uvedené termíny plnění o dobu prodlení Objednatele s dodáním potřebných podkladů, případně navíc o dobu potřebnou k opětovné alokaci zdrojů potřebných pro poskytnutí Dodávky.
 • 8.8 Pokud Objednatel nebude schopen nebo ochoten pokračovat v realizaci Dodávky nebo dodat podklady nezbytné pro pokračování v realizaci Dodávky tak, aby byla poskytnuta v dohodnutém termínu, je povinen uhradit k tomuto termínu alikvotní částku odpovídající ceně Dodávky realizované k tomuto datu.

IX. Údržba webových stránek

 • 9.1 Rozsah prací spadající do údržby webových stránek: naleznete zde.
 • 9.2 Objednatel se zavazuje nahlásit vady bezprostředně po jejich zjištění primárně na e‑mailovou adresu: zc.atsilaicepsbewobfsctd@kitrabvalsorim.
 • 9.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad nejdéle do: a) 72 hodin u textových vad, b) 48 hodin u grafických vad a c) 24 hodin v případě vad ve funkčnosti webových stránek
 • 9.4 Vady, které nespadají do shora uvedených kategorií, budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení nápravy.
 • 9.5 Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli náležitou součinnost pro řádný výkon smluvených prací, nemůže se dovolávat lhůt plnění uvedených v tomto článku.

Vady zapříčiněné cizím zaviněním

 • 9.6 Závady zapříčiněné cizím zaviněním nejsou považovány za závady způsobené Zhotovitelem a nevztahuje se na ně doba odezvy.
 • 9.7 Závady zapříčiněné cizím zaviněním se rozumí závady vzniklé na webových stránkách při manipulaci Objednatele se zdrojovými soubory stránek serveru, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou hackerské útoky, mallware atd.
 • 9.8 Odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran – hackerů, mallware a dalších virů nespadá pod kompetence Zhotovitele, ale do kompetence programátora. Zhotovitel může poskytnout součinnost při řešení závad (např. vyhledání vhodného programátora zaměřujícího se na odstranění mallware apod.)
 • 9.9 Objednatel není povinen se Zhotoviteli zavázat k placení pravidelné údržby webových stránek. K nepřijetí údržby není vázaná služba dodání webových stránek.
 • 9.10 Objednatel je ovšem povinen informovat Zhotovitele, jestliže si nepřeje pravidelnou údržbu webových stránek a to v poptávce, anebo v závazné objednávce.
 • 9.11 Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Objednatelem, jestliže vlastním přičiněním způsobí nefunkčnost stránky.

Fakturace a platební podmínky za údržbu webových stránek

 • 9.12 Cena za údržbu webových stránek bude Objednateli známá v kalkulaci za dodání webových stránek. Cena je vypočítána dle velikosti webových stránek a funkcí. Ceník k nahlédnutí je zde.

X. Vady, výpadky webhostingových služeb

 • 10.1 Zhotovitel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané Objednatelem.
 • 10.2 Zhotovitel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

XI. Reklamace a odstoupení od smlouvy

 • 11.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 14 dnů.
 • 11.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.
 • 11.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.
 • 11.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu Objednatel brání k odvedení profesionální práce dle všech designérských a kodérských standardů, a jestliže Objednavatel ve skutečnosti nepotřebuje webmastera s potřebnými kvalitami, kterými Zhotovitel disponuje.
 • 11.5 Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany webhostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.
 • 11.6 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno za porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.
 • 11.7 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.
 • 11.8 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, Objednatel má právo takové bonusy odmítnout.
 • 11.9 Odstoupením od smlouvy nebo stornováním potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.
 • 11.10 Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotovitelem a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

XII. Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • 12.1 Respektuji zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládám s Vašimi údaji.
 • 12.2 Veškerá data uchovávám pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.
 • 12.3 Vyhrazuji si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

XIII. Závěrečná ustanovení

 • 13.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
 • 13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.
 • 13.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.
 • 13.4 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 • 13.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 • 13.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018.